ANG PANUNUMPA NG SCOUT

Sa ngalan ng aking dangal
ay gagawín ko ang buóng makakaya;
Upang tumupád sa aking tungkulin sa Diyós at sa aking Bayan,
ang Republiká ng Pilipinas
at sumunód sa Batás ng Iskawt;
Tumulong sa ibáng tao sa lahát ng pagkakataón;
Pamalagiing malakás ang aking katawán,
gisíng ang isipan at marangál ang asal.

ANG BATAS NG SCOUT

Mapagkakatiwalaan
Matapat
Matulungin
Mapagkaibigan
Magalang
Mabait
Masunurin
Masaya
Matipid
Matapang
Malinis
Maka-Diyos