The Scout Oath

The Scout Oath

On my honor,

I will do my best,

to do my duty to God and my country,

the Republic of the Philippines,

and to obey the Scout Law,

to help other people at all times,

to keep myself physically strong,

mentally awake and morally straight.

-o0o-

Ang Panunumpa Ng Scout

Sa ngalan ng aking dangal

ay gagawin ko ang buong makakaya;

Upang tumupad sa aking tungkulin sa Diyos at sa aking Bayan,

ang Republika ng Pilipinas

at sumunod sa Batas ng Scout;

Tumulong sa ibang tao sa lahat ng pagkakataon;

Pamalagiing malakas ang aking katawan,

gising ang isipan at marangal ang asal.